Mong muốn khi hành thiền

Thiền sinh hỏi: Thưa thầy, tôi đã cố gắng hết sức để hành thiền, nhưng dường như...