Tâm định khi ngồi thiền

Thiền sinh hỏi: Trong khi hành thiền, chúng tôi có cần đi sâu vào Định hay không? Thiền sư Ajahn Chah trả lời: Trong khi ngồi thiền, nếu...

Mong muốn khi hành thiền

Thiền sinh hỏi: Thưa thầy, tôi đã cố gắng hết sức để hành thiền, nhưng dường như tôi chẳng đạt được chút kết quả nào. Tôi...